“Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.