Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

CEDAW гэж юу вэ? (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )буюу Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц юм. CEDAW нь Олон улсын хүний эрхийн гэрээ, тусгайлан эмэгтэйчүүдийн эрх, суурь эрх чөлөөг хангахад чиглэсэн. 1979 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн Ассамблей энэхүү конвенцыг баталсан. Конвенцын тухай олон улсын хуулиар тодорхой

CEDAW Сургалт – Хэлэлцүүлэг

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ "Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц"-ийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цуврал СУРГАЛТ- ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн Mongolian Women's Fund/ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах гэж байна. Сургалт - хэлэлцүүлэг 2021 оны 1-р сарын 6-8-ны өдрүүдэд 09:30 - 11:30 цагийн хооронд онлайнаар зохион байгуулагдана. Хэлэлцүүлгээр: CEDAW-гийн талаар

Go to Top