Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

CEDAW гэж юу вэ? (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )буюу Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц юм. CEDAW нь Олон улсын хүний эрхийн гэрээ, тусгайлан эмэгтэйчүүдийн эрх, суурь эрх чөлөөг хангахад чиглэсэн. 1979 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн Ассамблей энэхүү конвенцыг баталсан. Конвенцын тухай олон улсын хуулиар тодорхой