“Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь “Хамтын манлайлал - Бодлогын түншлэл” нөлөөллийн кампанит аяны хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүрээнд 2021 оны 3-р сарын 2-5, 9-10-ны өдрүүднд “Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх” сургалт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү үйл ажиллагааг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Сургалтаар иргэний нийгмийн байгууллагууд