Байгаль орчны тэтгэлэг

Эцсийн хугацаа: 2-р сарын 26

Сент Эндрюсийн шагнал нь хүрээлэн буй орчныг хамгаалах болон / эсвэл түүний тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах төслүүдийг удирдаж буй хувь хүмүүс, байгууллагуудын (олон нийтийн бүлгүүд) өргөдлийг хүлээн авна.

Шагналын гол зорилго нь хүрээлэн буй орчны тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд томоохон ахиц дэвшил гаргахад чиглэгддэг.

Оролцох шаардлага:

  • Тогтвортой хөгжил болон / эсвэл биологийн олон янз байдалтай холбоотой байх ба НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудтай нийцэж байх
  • Нэг газарзүйн бүсээс нөгөөд хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд хэмжээ нь хүртээмжтэй
  • Яагаад санхүүжилт хэрэгтэй байгаагаа тодорхой тодорхойлсон
  • Энэ талбарт бусдад урам зориг өгөх чадвартай байх
  • Ойрын болон урт хугацааны Дэлхийн тогтвортой байдалд хувь нэмэрээ оруулах
  • Оюуны өмч, хүмүүстэй хэрхэн харьцах, хүрээлэн буй орчинтой холбоотой ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг хангасан байх
  • Бүхнийг хамруулсан,хүртээмжтэй байх

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу:

https://www.st-andrews.ac.uk/st-andrews-prize/eligibility/